กนอ. มุ่งสู่ความยั่งยืน ผ่าน “GRC Make a Wish”

กนอ. มุ่งสู่ความยั่งยืน ผ่าน “GRC Make a Wish”

อัปเดตล่าสุด 22 เม.ย. 2567
  • Share :
  • 376 Reads   

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกาศเจตจำนง บริหารงาน-ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้หลัก GRC เพื่อยกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน บนประโยชน์ของสังคม ชุมชน และประเทศ

22 เมษายน 2567 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไทย (กนอ.) กล่าวเปิดงาน GRC Day 2024 หัวข้อ “GRC Make a Wish” ว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มุ่งมั่นยกระดับบทบาทของตนเองให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนในประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ “GRC Make a Wish” เน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านการกำกับดูแลที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) โดย GRC Make a Wish มีความหมายประกอบด้วย

• W - Wealth of the Nation: มุ่งสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ และความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
• I - Investment Enhancer: ส่งเสริมการลงทุน ดึงดูดนักลงทุน และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• S - Strengthen Industrial Competitiveness: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย
• H - High-rated Organization: พัฒนา กนอ. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล

ภายใต้แนวทาง GRC Make a Wish กนอ. มุ่งมั่นปรับบทบาทจากผู้ให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกำกับดูแล การประกอบกิจการมาเป็น “Facilitator” เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนหลักการ GRC อย่างจริงจัง สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ กนอ. นำมาใช้ขับเคลื่อน GRC Make a Wish โดยมุ่งเน้นไปที่ 1.การบูรณาการข้อมูล รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ GRC อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามความเสี่ยง: ติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรแบบ Real Time ช่วยให้จัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที 2.การปฏิบัติตามข้อกำหนด ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และ 3.การสื่อสาร: สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ GRC ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

“เมื่อเรานำหลักการ GRC และ WISH มาใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

ด้านนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า การจัดงาน GRC Day มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนการดำเนินการตามกรอบจริยธรรมภายใต้หลักการ GRC (Governance, Risk Management ,Compliance) เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งปีนี้ กนอ. จัดงาน GRC Day ในรูปแบบ Hybrid โดยประธานกรรมการ กนอ. ได้มอบแนวนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของ กนอ. ทั้งนี้ กนอ. ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ตลอดจนของขวัญของกำนัลต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้หลัก GRC เพื่อยกระดับการดำเนินงานของ กนอ.

“ผมหวังว่าทุกท่านจะนำแนวทางในการปฏิบัติงานไปใช้ในทิศทางเดียวกัน ควบคู่กับการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กนอ. อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนความถูกต้อง และมีมาตรฐาน คำนึงถึงประโยชน์ของสังคม ชุมชน และประเทศชาติเป็นหลัก” นายวีริศ กล่าว

สำหรับการจัดงาน “GRC Day 2024 หัวข้อ “GRC Make a Wish” จัดขึ้น ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการ กนอ., คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง, คณะที่ปรึกษาประธาน กนอ. และคณะผู้บริหารระดับสูง กนอ. ประมาณ 30 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งคณะผู้บริหาร กนอ. พนักงาน กนอ. และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม จากนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 68 แห่งทั่วประเทศ เพื่อการบริหารงาน และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH