ส.อ.ท. จับมือ IRPC ดันธุรกิจนวัตกรรม ยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ส.อ.ท. จับมือ IRPC ดันธุรกิจนวัตกรรม ผ่านกองทุนอินโนเวชั่นวัน

อัปเดตล่าสุด 14 ธ.ค. 2566
  • Share :
  • 556 Reads   

ส.อ.ท. จับมือ IRPC ดันธุรกิจนวัตกรรม ยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน”

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) นำโดย นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” เพื่อร่วมกันยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สตาร์ทอัพและ SMEs ไทย ณ ห้อง Passion (802) ชั้น 8 ส.อ.ท.

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบัน นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ มีการคิดค้นการผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ และระบบซอฟต์แวร์ใหม่ๆ มากมาย ที่เข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม และด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เราเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงพร้อมเดินหน้าส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ งานวิจัย และผลักดันการพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพรุ่นใหม่  ผ่านการดำเนินโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” ขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ SMEs ของไทย ที่ต้องการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาธุรกิจของตัวเอง ให้สามารถเติบโตได้ภายในประเทศและออกไปแข่งขันในสนามการค้ากับประเทศอื่นๆ ได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง โดยจะเชื่อมต่อธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมเข้ากับ SMEs ภาคอุตสาหกรรมในเครือข่ายสมาชิกของเราที่ประกอบด้วย 46 กลุ่มอุตสาหกรรมและ 11 คลัสเตอร์ ครอบคลุม 76 จังหวัด ที่ต้องการนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบาย ONE FTI ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม

“ในวันนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรามีความยินดีที่ IRPC บริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีชั้นนำของไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจนวัตกรรม และได้จับมือทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” ในฐานะ VC Partner ที่จะมาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ SMEs อีกทั้งเป็นที่ปรึกษา และติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันหาแนวทางยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้เจตนารมณ์ร่วมกันที่ต้องการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรม SMEs ผ่านเทคโนโลยีสตาร์ทอัพของไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดและขยายธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไปได้” นายเกรียงไกร กล่าว

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “IRPC รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” ร่วมกับ ส.อ.ท. ในวันนี้ จากการที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผ่านการผลักดันการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
 
นอกจากนี้ สตาร์ทอัพของไทยมีศักยภาพทั้งในเรื่องของความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศได้ แต่สตาร์ทอัพเหล่านี้ยังขาดการสนับสนุนทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดและขยายธุรกิจไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้นโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพไทยได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว โดย IRPC ตระหนักถึงความสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมอนาคตที่เป็น New S-Curve ของโลก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยเราจะบูรณาการองค์ความรู้ ความชำนาญในธุรกิจและแนวคิดนวัตกรรม รวมทั้งการร่วมมือและสนับสนุนสตาร์ทอัพ เพื่อให้นวัตกรรมสามารถผลิตและออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ IRPC “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” นวัตกรรมของ IRPC ที่อยู่ระหว่างการดูแล ได้แก่ ธาตุอาหารสำหรับพืชที่ใช้เทคโนโลยีนาโนมาช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี ในชื่อ REINFOXX หรือ ปุ๋ยหมีขาว เป็นต้น”

การลงนาม MOU โครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นความร่วมมือที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยตั้งแต่ช่วง Early-Stage Deep Tech ที่เกิดจากงานวิจัยของศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย ของ ส.อ.ท. ที่มีความต้องการนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง นำไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH