ขับเคลื่อนและปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation: DX)  Digital Transformation

สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ จัดฝึกอบรม Smart DX for the Future Challenges วันที่ 29 มี.ค. -18 ธ.ค. 67 จ.กรุงเทพ

อัปเดตล่าสุด 23 มี.ค. 2567
  • Share :
  • 717 Reads   

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart DX for the Future Challenges: ขับเคลื่อนและปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation: DX) ในวันที่ 29 มีนาคม -18 ธันวาคม 2567 โรงแรมในเขตกรุงเทพ ** ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3% **

เสริมแกร่งผู้บริหารและนักปฏิบัติด้านกลยุทธ์ ให้พร้อมด้วยทักษะด้านดิจิทัล เพื่อนำองค์กรก้าวสู่ Digital Transformation อย่างมั่นใจ กับ "โครงการยกระดับศักยภาพ เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ Smart DX Workforce" ที่ยกทัพวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน ผู้นำด้านดิจิทัลระดับประเทศ มาร่วมให้ความรู้และประสบการณ์สุดเข้มข้น พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และเทคนิคแบบจัดเต็ม สู่การเปลี่ยนรูป แปลงร่าง สร้างองค์กรดิจิทัล

มิติใหม่แห่งการสร้างสุดยอดประสบการณ์ DX

ช่วยให้ผู้บริหารและนักปฏิบัติด้านกลยุทร์ยุคใหม่สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อสร้าง Digital Roadmap แบบเหนือชั้น เตรียมความพร้อมบุคลากรให้แข็งแกร่งเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ สู่ Successful Business Outcomes 4 มิติ ได้แก่

1. มิติทางกระบวนการธุรกิจ

2. มิติทางวัฒนธรรมองค์กร

3. มิติทางด้านบุคลากร

4. มิติด้านประสบการณ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

วิทยากร

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำที่มีบทบาทผลักดัน Digital Transformation ระดับประเทศ อาทิ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) , บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานที่อบรม : หัวข้อ 1-8  : โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ 

รายละเอียดข้อมูลและสมัครอบรม ได้ที่ : https://productivity.ftpi.or.th/event/smart-dx-program2024/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

โทร : 0-2619-5500 ต่อ 452-458 , 432-433

E-Mail : [email protected]

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH