สุมิพลฯ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 63

สุมิพลฯ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 63

อัปเดตล่าสุด 9 ก.ค. 2563
  • Share :
  • 485 Reads   

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี โดยในปี 2563 นี้ถือเป็นวาระครบรอบ 128 ปี ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ เชิดชูเกียรติต่อผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในงานด้านการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 89 ราย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 พิธีจึงได้เลื่อนมาจัดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ “ประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ” บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับรางวัลนี้ โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรที่ได้รับรางวัล

กรณีของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology : SIMTec) ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับนักเรียนนักศึกษาจนถึงครูผู้ฝึกสอนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้เตรียมแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรในแนวเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมอีกหลายสาขา สำหรับครูอาจารย์ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกอบรมที่สำคัญต่อไป

ทั้งนี้ นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดี และได้กล่าวเพิ่มเติมรายละเอียดการมอบเกียรติคุณบัตรว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 17 ราย ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดให้การสนับสนุนการอาชีวศึกษามาโดยตลอด ซึ่งทางสำนักงานฯต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

อ่านต่อ:
สุมิพล ปั้น Ecosystem ด้าน Factory Automation เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม


ที่มา : Sumipol Corporation Limited