อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567

อัปเดตล่าสุด 12 มี.ค. 2567
  • Share :
  • 3,409 Reads   

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2566 และแนวโน้มปี 2567 ที่เผยแพร่โดย กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2566 มีปริมาณการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของตลาดในประเทศ เนื่องจากความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินและหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดีตลาดส่งออกขยายตัว เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี

การผลิตรถยนต์

ปี 2566 คาดว่า มีปริมาณการผลิต รถยนต์ จำนวน 1,850,000 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ซึ่งมีปริมาณการผลิตจำนวน 1,883,515 คัน ลดลงร้อยละ 1.78 โดยแบ่งเป็น การผลิตรถยนต์นั่ง ร้อยละ 35 รถกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ ร้อยละ 63 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ ร้อยละ 2

การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ

 2566 คาดว่า มีปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศจำนวน 800,000คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีปริมาณการจำหน่าย จำนวน 849,388 คัน ลดลงร้อยละ 5.81 โดยแบ่งเป็น การจำหน่ายรถยนต์นั่ง ร้อยละ 51 รถกระบะ 1ตัน และ อนุพันธ์ ร้อยละ 43 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ ร้อยละ 6

การส่งออกรถยนต์

ปี 2566 คาดว่า มีปริมาณการส่งออก รถยนต์(CBU) จำนวน 1,050,000 คัน เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งมีปริมาณการส่งออกจำนวน 1,000,256 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.97


การส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์

ปี 2566 คาดว่า มูลค่าการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 9,834.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68 ตลาดส่งออกที่สำคัญของส่วนประกอบ และอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ มาเลเซีย

การนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

ปี 2566 คาดว่า มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและ อุปกรณ์ยานยนต์ 9,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 8,224.89 ล้าน เหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.72 ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2567

สำหรับการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 1,900,000 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.70 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 40-45 และการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ ร้อยละ 55-60 


บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH