อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 2564 ไตรมาส 2 - แนวโน้มไตรมาส 3

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 2564 ดัชนีผลผลิตไตรมาส 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น - แนวโน้มไตรมาสถัดไปโตต่อเนื่อง

อัปเดตล่าสุด 4 ก.ย. 2564
  • Share :
  • 3,340 Reads   

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 จากข้อมูลโดยกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  

สถานการณ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564

 

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ดัชนีผลผลิตของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อยู่ที่ 99.0 โดยเพิ่มร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ วงจรพิมพ์ (PCBA), แผงวงจร (PWB), วงจรรวม (IC), Semiconductor devices transistor และ HDD โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6, 28.0, 21.5, 14.0 และ 12.5 ตามลําดับ

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ Printer โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 14.3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังจําเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑ์สําหรับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ทําให้ยังคงมีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

การนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีมูลค่าการนำเข้า 10,257.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ  2.4 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

  • สินค้าหลักที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ วงจรพิมพ์วงจรรวม (IC) เครื่องพิมพ์ เครื่องทําสําเนา และ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนําและส่วนประกอบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร์อยละ 26.8, 23.1, 21.2 และ 11.0 ตามลําดับ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 

การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รวมมูลค่า  10,050.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 1.3 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่สหรัฐอเมริกา จีน และเอเชีย

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ HDD และวงจรรวม (IC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 และ 8.1 ตามลําดับ

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งออกลดลง ได้แก่ วงจรพิมพ์ (PCBA) และไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนําและส่วนประกอบ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.9 และ 3.6 ตามลําดับ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 คาดว่าดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่องประมาณร้อยละ 8.0 และ 7.0 ตามลําดับ ตามการขยายตัวของตลาดโลกและตลาดผู้บริโภคหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว เช่น ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป เป็นต้น ดังนั้น ประเทศไทยน่าจะมีการผลิตและการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นได้ตามการขยายตัวของตลาดโลก อย่างไรก็ตามต้องจับตา ได้แก่ สถานการณ์ขาดแคลนซิปทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตและส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในระยะสั้นได้

 

อ่านบทความ: ผลกระทบของการขาดแคลนชิปวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH