อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 2022 ไตรมาส 2 - แนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2565

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 2565 ไตรมาส 2 และแนวโน้มไตรมาสถัดไป

อัปเดตล่าสุด 7 ต.ค. 2565
  • Share :
  • 2,185 Reads   

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ปี 2565 ประจำไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 จากข้อมูลโดยกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

Advertisement

สถานการณ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

 

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ดัชนีผลผลิตของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อยู่ที่ 94.0 โดยลดลงร้อยละ 5.9 จากไตรมาสก่อนหน้า และลดลงร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ แผงวงจร (PWB), วงจรพิมพ์ (PCBA), วงจรรวม (IC) และ Printer โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1, 5.9, 4.8 และ 3.3 ตามลําดับ เนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑ์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ทำให้ยังคงมีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ HDD และ Semiconductor Devices Transistor โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 23.4 และ 3.7 ตามลําดับ 

การนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีมูลค่าการนำเข้า 11,651.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ วงจรพิมพ์ วงจรรวม (IC) เครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา และ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนําและส่วนประกอบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8, 23.1, 21.2 และ 11.0 ตามลําดับ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 2022 ไตรมาส 2 - แนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2565

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 

การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รวมมูลค่า 10,796.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.0 จากไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนําและส่วนประกอบ และวงจรรวม (IC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และ 0.6 ตามลําดับ

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า วงจรพิมพ์ (PCBA) และ HDD ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.9, 8.4 และ 1.9 ตามลําดับ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 2022 ไตรมาส 2 - แนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2565

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะหดตัวประมาณร้อยละ 3.0 เนื่องจากสถานการณ์เงินเฟ้อที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกได้ ในขณะที่มูลค่าการส่งออกจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่องประมาณร้อยละ 6.0 เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนซิปทั่วโลก และสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา จีน และไต้หวัน ที่อาจส่งผลต่อ Supply Chain การผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก ทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีราคาสูงขึ้น

 

อ่านบทความ: 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH